🌈پیش دبستانی دوشنبه ۲۵\۰۲\۱۴۰۲

2023-05-15T11:19:44+00:00

کلاس: پیش دبستان نام دبیر:خمسه ① گزارش کلاسی روز.........دو شنبه...........تاریخ............۲۵/۰۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫ انجام فعالیت صبحگاهی زنگ بازی و نشاط انجام  کار کاردستی(کار ازاد. تشکیل کلاس زبان توسط  معلم مربوطه   ② تکالیف روز:   ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم

دیدگاه‌ها برای 🌈پیش دبستانی دوشنبه ۲۵\۰۲\۱۴۰۲ بسته هستند

✅درنا (۲)یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۴

2023-05-14T11:32:05+00:00

کلاس سوم درنا دو نام دبیر امانی ① گزارش کلاسی روز....یک شنبه................تاریخ.........۲۴/۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ روانخوانی فارسی ومرور ضرب و املا ② تکالیف روز مطالعه کتاب فارسی و نگارش        

✅ آراسته(۲)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۸

2023-05-08T12:27:26+00:00

کلاس اراسته ۲: نام دبیر  صبا دین محمدی: ①  گزارش کلاسی روزدوشنبه..................تاریخ...۱۸ /۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ا پرسش و پاسخ گروهی تکرار و تمرین هم معنی و مخالف فارسی   ② تکالیف روز: از درس۷ تا درس ۱۳ ده هم معنی  وده مخالف در دفتر بنویسید دو درس از فارسی انتخاب کرده واملا ۱ صفحه بنویسید     ③ توضیحات [...]

✅ آرام (۲)دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

2023-05-15T11:21:10+00:00

کلاس :آرام ۲ نام دبیر: حسینی: ① گزارش کلاسی روز: دو شنبه .تاریخ:۲۵/۲/۱۴۰۲   بازی و خلاقیت جشن الفبا قصه گویی خلاق با کلمه (خرگوش،جنگل ،هویج)     ② تکالیف روز: تکالیف نداریم. ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم        

دیدگاه‌ها برای ✅ آرام (۲)دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ بسته هستند

✅درنا(۱)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵

2023-05-15T11:23:55+00:00

کلاس :درنا ۱ نام دبیر :خانم یوسفی ① گزارش کلاسی روز.. دوشنبه.................تاریخ۲۵/۲/۱۴۰۲ ارزشیابی هدیه کامل انجام شد روانخوانی پرسش شد. تکالیف روز ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم    

دیدگاه‌ها برای ✅درنا(۱)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵ بسته هستند

✅ آراسته (۱دوشنبه  ۱۴۰۲/۲/۲۵

2023-05-15T11:22:33+00:00

کلاس : نام دبیر : ① گزارش کلاسی روز.....۲ شنبه...........تاریخ....۲۵/۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ بررسی ارزشیابی فارسی کتاب خوانی ② تکالیف روز: مرور ریاضی و روانخوانی   ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم لطفا اهنگ استان ها مربوط به جشن پایان سال تمرین شود  

دیدگاه‌ها برای ✅ آراسته (۱دوشنبه  ۱۴۰۲/۲/۲۵ بسته هستند

✅کوشا(۲)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵

2023-05-15T11:24:52+00:00

کلاس کوشا ۲: نام دبیرخانم فتحی: ① گزارش کلاسی دو شنبه ۲۵/۲/۱۴۰۲ واژه اموزی مرور شد ازمون ریاضی گرفته شد داستان نویسی با کلمات تخته هوشمند وگوجه سبز ومقنعه وشلوار نوشته شد املا گفته شد ② تکالیف روز ریاضی ۱۰تا ضرب و۱۰تاتقسیم بنویسید وجواب دهید از روی کلمات سخت درس ۱۷و۱۶و۱۳و۱۰یک باربنویسید ③ توضیحات تکمیلی در [...]

دیدگاه‌ها برای ✅کوشا(۲)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵ بسته هستند

✅ آرام (۱) دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

2023-05-08T12:22:55+00:00

اکلاس :اول نام دبیر :شهابی ① گزارش کلاسی روزدوشنبه ....................تاریخ.......۱۸/۲/۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫       ② تکالیف روز:فقط فارسی از تمرین های داخل کتاب  تمرین شود       ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم    

دیدگاه‌ها برای ✅ آرام (۱) دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ بسته هستند

✅ (ارمغان)چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۰

2023-05-10T12:15:05+00:00

کلاس :پنجم نام دبیر :کمانی ① گزارش کلاسی روزچهار شنبه......تاریخ.........۲۰/۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫       ② تکالیف روز: ندارن     ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم ارزشیابی ریاضی شنبه  

دیدگاه‌ها برای ✅ (ارمغان)چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۰ بسته هستند

✅(درخشان)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵

2023-05-15T11:28:15+00:00

کلاس : درخشان نام دبیر : خانم آقاجانی ① گزارش کلاسی روز          دوشنبه                    تاریخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۲     تکالیف روز: ندارند   ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم   برنامه امتحانی داخلی ۲۳/۲/۱۴۰۲    آزمون ترم تفکر* ۲۴/۲/۱۴۰۲    آزمون ترم قرآن* ۲۵/۲/۱۴۰۲    آزمون ترم کاروفناوری*  

دیدگاه‌ها برای ✅(درخشان)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵ بسته هستند