✅گزارش کلاسی دوشنبه ۱۱/۱۰
✅تکالیف روز
ندارن

✅توضیحات تکمیلی در صورت لزوم
اجتماعی و فارسی و هدیه پرسیده می شود
✅نام دبیر: کمانی