کلاس :پنجم

نام دبیر :کمانی

① گزارش کلاسی روزچهار شنبه……تاریخ………۲۰/۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

 

 

 

② تکالیف روز:

ندارن

 

 

③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم

ارزشیابی ریاضی شنبه