اکلاس :اول

نام دبیر :شهابی

① گزارش کلاسی روزدوشنبه ………………..تاریخ…….۱۸/۲/۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

 

 

 

② تکالیف روز:فقط فارسی از تمرین های داخل کتاب  تمرین شود

 

 

 

③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم