✅گزارش کلاسی دوشنبه۱۴۰۱/۱۱/۱۰

پارمیس رجبی غایب

پرسش از درس مطالعات ، فارسی

تدریس قسمتی از حجم ریاضی

حل تمارین صفحه۹۰,۹۱,۹۲تاسوال ۲

 

✅تکالیف روز

نوشتن کلمات سخت(دارای ارزش املایی) درس۱۰ فارسی ۲ بار ۲ بار
(کمتراز۱۰۰کلمه نشود)

حل کتاب نگارش درس۱۰ فارسی

فردا پرسش از ریاضی مطالب گفته شده

فردا پرسش از دودرس اخر هدیه ها

فردا پرسش از درس۹و۱۰ علوم تاجایی که درس داده شده

دانش آموزان (پارمیس ، رها ) فردا تمامی برگه های آزمون ترم به کلاس آورده شود.