کلاس : درخشان

نام دبیر : خانم آقاجانی

① گزارش کلاسی روز          دوشنبه                    تاریخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۲

 

 

تکالیف روز:

ندارند

 

③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم

 

برنامه امتحانی داخلی

۲۳/۲/۱۴۰۲    آزمون ترم تفکر*

۲۴/۲/۱۴۰۲    آزمون ترم قرآن*

۲۵/۲/۱۴۰۲    آزمون ترم کاروفناوری*