✅گزارش کلاسی دوشنبه۱۴۰۱/۱۱/۱۰
صحبت در مورد تحقیق آسمان
ریاضی حل نمونه سوال و حل کتاب تا صفحه ۷۴
اجتماعی تدریس درس ۱۷و حل کاربرگ
علوم تدریس تا صفحه ۷۵
ارزشیابی علوم
✅تکالیف روز
ارزشیابی اجتماعی از درس یک تا ۹ به علت ارزشیابی تکلیف ندارند
✅توضیحات تکمیلی در صورت لزوم
برنامه تدریسی سه شنبه
ریاضی وقرآن و نگارش و اجتماعی وعلوم
✅نام دبیرامانی کلاس درنا دو