کلاس سوم درنا دو

نام دبیر امانی

① گزارش کلاسی روز….یک شنبه…………….تاریخ………۲۴/۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

روانخوانی فارسی ومرور ضرب و املا

② تکالیف روز

مطالعه کتاب فارسی و نگارش