کلاس :

نام دبیر :

① گزارش کلاسی روز…..۲ شنبه………..تاریخ….۲۵/۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

بررسی ارزشیابی فارسی

کتاب خوانی

② تکالیف روز:

مرور ریاضی و روانخوانی

 

③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم

لطفا اهنگ استان ها مربوط به جشن پایان سال تمرین شود