✅گزارش کلاسی روز
دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
🌱سوره های کوچک قرآن مرور شد.
🌱فصل ۶ ریاضی،صفحه ۹۸ و ۹۹،حل زیرمسئله ها و الگوی ساعتی و عددی و شکلی بررسی شد.
🌱درس علوم مرور شد با برنامه های جشن درس ۱۳.
🌱واژه سازی درس پرچم از درس فارسی با روانخوانی بررسی شد.
🌱پرسش هدیه انجام شد.
✅تکالیف روز
🌱دروسی که امروز بررسی شده،مرور شود.
🌱شمارش رو به عقب اعداد سه رقمی تمرین شود.(مثلا از عدد ۳۱۴ ،شش تا کم کن یا ۶ تا برو عقب)

🌱الگوی شکلی و عددی و ساعتی مرور و تمرین شود.

🌱روانخوانی درس پرچم با خلاقیت درس،انجام شود.
🌱ساعت مرور شود.
🌱کلمات بی نقطه و دو نقطه از درس پرچم نوشته شود.
✅توضیحات تکمیلی در صورت لزوم
🌱در حال حاضر،جمع و تفریق فرآیندی با راه حل و شکل را یادگرفته،تمرین و تکرار همواره انجام پذیرد.
🌱فیلم کوتاه از دست ورزی جمع و تفریق اعداد سه رقمی با دسته های صدتایی و ده تایی و یکی ها فراموش نشود.
خلاقیت درسی 👌
🌹در صورت ضعیف بودن اینترنت،در برخی روزها،همچنان دست ورزی ها انجام شود و بایگانی شود.
🌱ساعت و الگوهای عددی و شکلی همواره مرور شود.
✅نام دبیر
خانم فدوی