کلاس :آرام ۲

نام دبیر: حسینی:

① گزارش کلاسی روز: دو شنبه .تاریخ:۲۵/۲/۱۴۰۲

 

بازی و خلاقیت

جشن الفبا

قصه گویی خلاق با کلمه (خرگوش،جنگل ،هویج)

 

 

② تکالیف روز:

تکالیف نداریم.

③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم