✅گزارش کلاسی دوشنبه
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
امروز ارزشیابی املاء انجام شد، نشانه ( ق‍ ق ) درس داده شد،
همابرگ تم ۱۵ ریاضی حل شد .
✅تکالیف روز
تمرین های داخل دفتر تلاش ، از روی کلمه های نشانه جدید سرمشق بنویسند.
روخوانی تمرین شود هر شب کتاب داستان بخوانند.
✅توضیحات تکمیلی در صورت لزوم : دیکته و روخوانی هر شب باید تمرین شود.
لطفاً هر روز برای بنده بازخورد خود رو بنویسید.
با این عنوان «بازخورد مامان / بابا …»