کلاس :درنا ۱

نام دبیر :خانم یوسفی

① گزارش کلاسی روز.. دوشنبه……………..تاریخ۲۵/۲/۱۴۰۲

ارزشیابی هدیه کامل انجام شد

روانخوانی پرسش شد.

تکالیف روز

③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم