✅گزارش کلاسی دوشنبه ۱۱/۱۰ (کلاس جبرانی)
رفع اشکال تمرینات پایان دوره فصل چهارم ریاضی،انجام شد.
مشقونه ریاضی رفع اشکال شد.
کلمات هم معنی ،مخالف،هم خانواده درس بوی نرگس نوشته و تکرار شد.
روانخوانی درس دهم،یارمهربان تدریس شد و درست و نادرست و درک مطلب پاسخ داده شد.
تعدادی از بچه‌ها روانخوانی کردند.
حل نمونه سوالات امتیازی گروهی، ریاضی انجام شد.
✅ تکالیف:
کتاب نگارش،صفحه ۶۰ و ۶۱ تا سوال ۲ پاسخ داده شود.(سوال ۳ پاسخ داده نشود.)
مشقونه فارسی صفحه ۵۱ و۵۲ پاسخ داده شود.
ضرب عدد ۲ تا ۹ نوشته شود و تمرین و حفظ شود، با رسم شکل.
کتاب نگارش،کتاب مطالعات ،کتاب فارسی،مشقونه‌ها همراه داشته باشید.