✅گزارش کلاسی دو شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
حل مسئله و تمرینهای مربوط به آن وانجام کاربرگ ریاضی،املا از درس پرچم نوشتند،عدد نویسی انجام داددند.

✅تکالیف روز
کلمه های درس پرچم و ایران زیبا را بنویسید ، یک صفحه املا از همین دو درس بنویسید. از۵۰۰تا
۶۰۰به عدد و به حروف بنویسید.پنج جمع و پنج تفریق فرآیندی,۵جمع وپنج تفریق تکنیکی و پنج ساعت (گذشته و مانده) را در دفتر مشق انجام دهید .

✅توضیحات تکمیلی در صورت لزوم

( چسب مایع حتما بیاورید)

راس ساعت هفت و چهل و پنج دقیقه در کلاس حاضر باشید اولیا عزیز دانش آموزان سر ساعت باید در کلاس حاضر باشند.لطفا همکاری بفرمایید.سپاس از تعامل و همکاریتان🌹🌹

✅نام دبیر
صبا دین محمدی