کلاس اراسته ۲:

نام دبیر  صبا دین محمدی:

①  گزارش کلاسی روزدوشنبه………………تاریخ…۱۸ /۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ا

پرسش و پاسخ گروهی تکرار و تمرین هم معنی و مخالف فارسی

 

② تکالیف روز:

از درس۷ تا درس ۱۳ ده هم معنی  وده مخالف در دفتر بنویسید

دو درس از فارسی انتخاب کرده واملا ۱ صفحه بنویسید

 

 

③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم

سر وقت در کلاس حاضر باشید

ناخن ها کوتاه و بدون لاک باشد