✅گزارش کلاسی دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
کتاب کار ریاضی بحث تقسیم حل شد .مرور برفصل کتاب ریاضی انجام شد ص ۷۲
.فارسی داستان گویی انجام شد و شعر همای رحمت خوانده شد و مفهوم شعر گفته شد .
.ادامه هم معنی های درس ۱۰ انجام شد .

✅تکالیف روز
درس ۱۱ و۱۲ مطالعات خوانده شود
ریاضی تمرین شود .ضرب و تقسیم

✅نام دبیر.رحیم زاده