کلاس: پیش دبستان

نام دبیر:خمسه

① گزارش کلاسی روز………دو شنبه………..تاریخ…………۲۵/۰۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫

انجام فعالیت صبحگاهی

زنگ بازی و نشاط

انجام  کار کاردستی(کار ازاد.

تشکیل کلاس زبان توسط  معلم مربوطه

 

② تکالیف روز:

 

③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم