✅گزارش کلاسی دوشنبه ۱۱/۱۰
و استثنا تدریس شد
کلمات مهم گفته شد
کتاب بنویسیم انجام شد

کتاب بخوانیم‌خوانده شد
ریاضی جدول ارزش مکانی ( یکی ،ده تایی)تمرین شد
محور اعداد تمرین شد

✅تکالیف روز
کلمات و استثنا نوشته و حتمااااا حفظ شوند