✅ گزارش کلاسی دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
آزمون ریاضی از فصل اول تاآخر فصل سوم گرفته شد

نحوه استفاده از نقاله آموزش داده شد وریاضی صفحه ۸۰و۸۱تکمیل شد

تدریس صفحه ۹۳کتاب فارسی وانواع جمله وپرسش از درس ۱۱فارسی به طور کامل

اجتماعی درس ۱۴تدریس شد

✅تکالیف روز :

ازروی کلمات سخت درس ۶،۷،۱۰،۱۱فارسی یک بار نوشته شود ،درس ۱۳اجتماعی مطالعه شود

✅ نام دبیر :
خانم فتحی