کلاس کوشا ۲:

نام دبیرخانم فتحی:

① گزارش کلاسی دو شنبه ۲۵/۲/۱۴۰۲

واژه اموزی مرور شد

ازمون ریاضی گرفته شد

داستان نویسی با کلمات تخته هوشمند وگوجه سبز ومقنعه وشلوار نوشته شد

املا گفته شد

② تکالیف روز

ریاضی ۱۰تا ضرب و۱۰تاتقسیم بنویسید وجواب دهید

از روی کلمات سخت درس ۱۷و۱۶و۱۳و۱۰یک باربنویسید

③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم