✅(درخشان)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵

2023-05-15T11:28:15+00:00

کلاس : درخشان نام دبیر : خانم آقاجانی ① گزارش کلاسی روز          دوشنبه                    تاریخ ۲۵/۰۲/۱۴۰۲     تکالیف روز: ندارند   ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم   برنامه امتحانی داخلی ۲۳/۲/۱۴۰۲    آزمون ترم تفکر* ۲۴/۲/۱۴۰۲    آزمون ترم قرآن* ۲۵/۲/۱۴۰۲    آزمون ترم کاروفناوری*