✅ (ارمغان)چهارشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۰

2023-05-10T12:15:05+00:00

کلاس :پنجم نام دبیر :کمانی ① گزارش کلاسی روزچهار شنبه......تاریخ.........۲۰/۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫       ② تکالیف روز: ندارن     ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم ارزشیابی ریاضی شنبه