✅ آرام (۲)دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۵

2023-05-15T11:21:10+00:00

کلاس :آرام ۲ نام دبیر: حسینی: ① گزارش کلاسی روز: دو شنبه .تاریخ:۲۵/۲/۱۴۰۲   بازی و خلاقیت جشن الفبا قصه گویی خلاق با کلمه (خرگوش،جنگل ،هویج)     ② تکالیف روز: تکالیف نداریم. ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم        

دیدگاه‌ها برای ✅ آرام (۲)دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ بسته هستند

✅ آرام (۱) دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

2023-05-08T12:22:55+00:00

اکلاس :اول نام دبیر :شهابی ① گزارش کلاسی روزدوشنبه ....................تاریخ.......۱۸/۲/۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫       ② تکالیف روز:فقط فارسی از تمرین های داخل کتاب  تمرین شود       ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم    

دیدگاه‌ها برای ✅ آرام (۱) دوشنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ بسته هستند