نظـر بـه اینکـه دانـش آمـوزان در دوران تحصیـل موظفنـد قوانیـن و مقـررات انضباطـی مـدارس رارعایـت کننـد، لـذا شایسـته اسـت اولیـا محتـرم مفـاد آئیـن نامـه انضباطـی را کـه حـاوی اهـم وظایـف انضباطـی دانـش آمــوزان اسـت بــه هنـگام شـروع ســال تحصیلـى بــه رویــت دانــش آمــوزان برســانند و از آنــان تعهــد اجــرا آئین نامه را اخذ نمایند.

 • مـاده۱ :هـر یـک از دانـش آمـوزان در دوران تحصیـل موظفنـد موازیـن اسـلامى و مقـررات آمـوزش و پـرورش را در اخلاق خویش به شرح زیر معمول دارند:

  ۱-۱ -دانـش آمـوز میبایسـت همـواره بـا لبـاس فـرم وارد مدرسـه شـود. از ورود دانـش آمـوز بـدون لبـاس فـرم به مدرسه جلوگیرى شده تا پدر یا مادر جهت ارائه تعهد در مدرسه حضور بهم رساند.
  ۲-۱-رعایت ادب و احترام نسبت به مدیر،معاونین، معلمان، مربیان و دیگر کارکنان واحد آموزشى.
  ۳-۱ -رعایــت حســن اخــلاق و رفتــار بــا دانــش آمــوزان و پرهیــز از هــر گونــه اهانــت و درگیــری بــا آنــان و ارجــاع هرگونــه اختــلاف بــا دیگــر دانــش آمــوزان بــه مســئولین دبســتان و اجتنــاب جــدی از اقدامــات خودسرانه در جهت حل اختلافات پیش آمده.
  ۴-۱ -شــرکت فعــال در انجــام فرایــض دینــی و مشــارکت تــوام بــا ادب و احتــرام در فعالیــت هــای اجتماعــی، فرهنگــی و آموزشــی دبســتان (مراســم صبحگاهــی، ایــام ا… ، امتحانــات کلاســی ، ماهانــه و مســابقات علمی فرهنگی)
  ۵-۱ -حضــور بــه موقــع و مســتمر در دبســتان و کلاس درس و خــودداری از خــروج قبــل از پایــان فعالیــت دبیرســتان بــدون هماهنگــی و کســب اجــازه از مســئولین مربوطــه ، خصوصــا در روزهــاى پایانــى ســال و ایام پایانی منتهی به امتحانات.
  تبصـره : بـه ازاى هـر دقیقـه تاخیـر در ورود بـه مدرسـه ۱۰/۰ از نمـره انضبـاط دانـش آمـوز کسـر میشـود و چنانچــه غیبــت غیــر موجــه داشــته باشــند ضمــن ثبــت در پرونــده ، ۵/۰ نمــره از انضبــاط وى کسر مى نماید.
  ۶-۱-حضـور مرتـب در کلاس درس طبـق برنامـه هفتگـى و پرهیـز از غیبـت هـاى غیـر موجـه – عـدم حضـور در راهروها و کلاس هاى مدرسه در زنگ هاى تفریح به استثناى روزهاى بارانى و برفى.
  تبصـره:در صـورت غیبـت دانـش آمـوز از مدرسـه لازم اسـت ولـى او در اولیـن فرصـت غیبـت دانـش آمـوز را بــه واحــد آموزشــى اطــلاع داده و بــا حضــور خویــش و ارایــه دلایــل شــفاهى یــا گواهــى کتبــى نســبت بــه توجیه علت غیبت دانش آموز اقدام نمایند تا در صورت لزوم در پرونده اش ثبت و ضبط گردد.
  ۷-۱-رعایـت بهداشـت فـردى و همـکارى بـا دانـش آمـوزان دیگـر و مسـئولین مربوطـه در پاکیـزه نگهداشـتن فضا و محیط دبستان.
  ۸-۱-دانـش آمـوزان جهـت حفـظ تقـدس و جایـگاه مقـام دانـش آمـوزى موظفنـد شـئونات در خـور شـخصیت دانش آموزى را درمدرسه نیز رعایت نمایند.
  ۹-۱-خـوددارى از بـکار بـردن وسـایل تجملـى و زینتـى و پرهیـز از بـه همـراه آوردن اشـیاء گرانبهـا و وسـایل غیـر مجـاز (از قبیـل فلـش ممـورى و تبلـت «با محتـواى غیـر درسـى»،CD یـاDVD «با محتـواى غیر درسـى»، تلفن همراه، عکس و کتاب هاى نامناسب…) در دبستان.
  تذکـر مهـم: مـوارد اشـاره شـده بـه خصـوص تلفـن همـراه چنانچـه همـراه دانـش آمـوز باشـد ضبـط شـده و تعهدى نیز بابت عودت آن نخواهیم داشت.
  ۱۰-۱ -رعایت ضوابط دبستان در بازدیدهاى علمى و اردوها و حوزه هاى امتحانى الزامى است.
  ۱۱-۱ -خوددارى از هرگونه رد و بدل وسایل شخصى در مدرسه.
  ۱۲-۱-کوشـش و توجـه در حفـظ و مراقبـت از وسـایل خویـش و اهتمـام در حفـظ و نگهـدارى امـوال و تجهیـزات ساختمان دبستان.
  تبصــره: بدیهــى اســت چنانچــه دانــش آمــوز خســاراتى بــه وســایل و ســاختمان دبســتان ( ماننــد ســخت افزارهـاى هوشـمند نصـب شـده در کلاسـها) یـا سـایر دانـش آمـوزان وارد آورد بایـد خسـارات وارده را جبـران نماید.

 • مـاده ۲:دانـش آموزانـى کـه وظایـف خـود را بـه نحـو شایسـته انجـام مـى دهنـد،از طریـق زیـر و بـا رعایـت ترتیب مورد تشویق قرار مى گیرند:

  ۱-۲-تشویق شفاهى در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.
  ۲-۲-تشویق شفاهى در مراسم صبحگاهى ،در حضور کلیه دانش آموزان.
  ۳-۲-تشویق کتبى در کلاس درس،در حضور دانش آموزان.
  ۴-۲-تشویق کتبى در حضور کلیه دانش آموزان.
  ۵-۲-اعطـاى جایـزه یـا لـوح تقدیـر بـا امضـاء مدیـر دبسـتان در حضـور دانـش آمـوزان و بـا حضـور اولیـاء دانش آموزانى که تقدیر مى شوند.
  ۶-۲-معرفى براى شرکت در اردوهاى تربیتى،آموزشى ، فرهنگى ،هنرى و…
  ۷-۲-تشـویق کتبـى یـا اعطـاى لـوح تقدیـر بـراى دانـش آمـوزان ممتـاز در هـر مقطـع کـه در انجـام فرایـض دینى،مخصوصـا نمـاز جماعـت و زیـارت پرفیـض عاشـورا و فعالیتهـاى آموزشـى و تربیتـى و شـرکت در کارهـاى اجتماعى درخشان تر از دیگران شناخته مى شوند.
  * در هـر صـورت ثبـت مـورد تشـویقى و نمـره مثبـت آن در پرونـده انضباطـى الکترونیکـى دانـش آمـوز انجـام خواهد شد.

 • ماده۳: عـدم رعایـت و سـهل انـگارى در وظایـف منـدرج در مـاده۱ تخلـف محسـوب مـى شـود.دانش آموزانـى کـه راهنمایـى هـاى تربیتـى،در آنهـا مفیـد و موثـر واقـع نمـى شـود بـا رعایـت ترتیـب و تناسـب ذیـل مـورد تذکر و تنبیه قرار مى گیرند:

  ۱-۳ -تذکر یا اخطار شفاهى به طور خصوصى.
  ۲-۳ -تذکر یا اخطار شفاهى در حضور دانش آموزان دیگر.
  ۳-۳ -اخطار کتبى و اطلاع به ولى دانش آموز. (بدون درج در پرونده )
  ۴-۳ -اخطار کتبى و اطلاع به ولى دانش آموز. (با درج در پرونده )
  ۵-۳ -اخطـار کتبـى و تقلیـل نمـره انضبـاط در هـر مرتبـه حداکثـر دو نمـره.در صـورت تکرار،اخـذ تعهـد کتبـى از دانش آموزان و ولى او به منظور عدم تکرار موارد مشابه.
  ۶-۳ -تغییر کلاس.
  ۷-۳ -محروم کردن از کلاس و اطلاع کتبى به ولى دانش آموز.
  ۸-۳ -اخـراج موقـت از دبسـتان بـه مـدت یـک روز تـا یـک هفتـه و اطـلاع بـه دانـش آمـوز بـه طـور حضـورى و درج در پرونده.
  ۹-۳ -انتقال به دبستان دیگر در طول سال تحصیلى.
  * در تمامـى حالـت هـا ثبـت مـورد تنبیهـى و نمـره منفـى آن در پرونـده انضباطـى الکترونیکـى دانـش آمـوز و کسر از نمره انضباط صورت خواهد گرفت.
  مـوارد ذکـر شـده منطبـق بـا مفـاد منـدرج در مـاده ۳ کـه طبـق آئیـن نامـه اجرایـی مـدارس اسـت، عمـل نماید .

 • توصیه هاى انضباطى جهت اطلاع دانش آموزان و اولیاء

  دانش آموز عزیز- ولى محترم :

  بدینوسـیله بـه منظـور رعایت هر چه بهتـر موازین انضباطى در طول سـال تحصیلـى۹۸-۱۳۹۹ موارد ذیـل به اطلاع شـما مـى رسـد بدیهـى اسـت تمامـى مـوارد مذکـور بـه تصویـب شـوراى برنامـه ریـزى دبسـتان رسـیده و قابل اجرا مى باشد.

  1. هـر دانـش آمـوز داراى یـک پرونـده انضباطـى الکترونیکـى مـى باشـد کـه کلیـه مـوارد انضباطـى در ایـن سیستم ثبت شده و در نمره انضباط دانش آموز تاثیر خواهد داشت.
  2. مـوارد بـى نظمـى دانـش آمـوز منـوط بـه گـزارش دبیران،معاونین،مربیـان تربیتـى و مدیریـت مـى باشـد. لازم بـه ذکـر اسـت کلیـه مـوارد اعـلام شـده توسـط معـاون مربوطـه سـریعا در سیسـتم ثبـت شـده و مـى توانید در وب سایت مدرسه مشاهده نمایید.
  3. چنانچـه دانـش آمـوز غیبـت نماید،اولیـاء دانـش آمـوز مـى بایسـت جهـت موجـه نمـودن غیبـت سـریعا اقدام نمایند.
   • اقدام جهت موجه نمودن غیبت به شکل هاى زیر باید انجام شود:
    الف)تماس تلفنى یا حضور ولى دانش آموز تا ساعت ۹ صبح همان روز.
    ب)ارائه گواهى معتبر پزشک،در صورتیکه علت غیبت،بیمارى دانش آموز باشد.
    تذکر:از پذیرفتن نامه اولیاء توسط دانش آموز به منظور موجه شدن غیبت جدا معذوریم.
  4. دانــش آمــوزان بــه هیــچ وجــه نبایــد بعــد از حضــور دبیــر در کلاس،بــه کلاس بروند.مگــر بــا هماهنگــى معـاون مربوطـه کـه در ایـن صـورت دانـش آمـوز فقـط بـا ارائـه برگـه پذیـرش مـى توانـد در کلاس حضـور یابد.
  5. در صورتـى کـه اولیـاء دانـش آمـوزان در هـر یـک از جلسـاتى کـه در مدرسـه تشـکیل مـى شـود حضـور نداشـته باشـند،به منزلـه عـدم ارائـه دعوتنامـه از طـرف دانـش آمـوز بـه ولـى تلقـى شـده و از نمـره انضبـاط دانش آموز کسر خواهد شد.
   • تبصـره : در مـوراد خاصـى کـه حضـور ولـى اماکـن پذیـر نشـد میبایسـت در اسـرع وقـت حضـورا بـه مدرسـه مراجعه نمایند.
  6. -ارتبــاط حضــوری یــا تلفنــی ولــی بــا مدرســه فقــط در روزهایــى کــه اول مهــر اعــلام مــى شــود ، میســر خواهد بود.
   (جز موارد ضرورى که از ۸ تا ۹ صبح پاسخگو خواهیم بود)
  7. ارتبــاط ولــی بــا دانــش آمــوز فقــط بــا اجــازه معــاون مربوطــه انجــام مــى شــود (از مراجعــه بــه کلاس های دانش آموزان بدون هماهنگی جدا خودداری فرمائید .)
  8. تغییر تلفن همراه پدر یا مادر در سیستم الکترونیکى مدرسه فقط با حضور ولى انجام مى شود.
 • آیین نامه آموزشى

  هــر یــک از دانــش آمــوزان موظفنــد در طــول ســال تحصیلــى کلیــه مــوارد آموزشــى را کــه از ســوى معــاون آموزشى و دبیران به ایشان ابلاغ مى شود،به نحوه مطلوب انجام دهند.

  1. کلیه تکالیف خود را به نحوه شایسته انجام داده و در زمان مقرر تحویل دبیر مربوطه نمایند.
  2. مطالـب درســى کــه از ســوى دبیــران مشـخص مـى شــود را بــه طــور کامــل مطالعــه نمـوده و بــا آمادگــى کامل براى پاسخگویى به سوالات درسى در کلاس حاضر شود.
  3. در هنـگام تدریـس دبیـر و یـا انجـام سـایر امـور از سـوى دبیـر در کلاس،از انجـام هـر گونـه فعالیـت دیگـر خوددارى نماید.
  4. ۴-کلیـه لـوازم و وسـایل مـورد نیـاز خـود در امـر آمـوزش از قبیـل کتاب،دفتر،جزوه،وسـایل مرتبـط بـا دروس خود را به همراه داشته باشد.
  5. دروس ارائه شده توسط دبیران را در بعد از ظهر همان روز مطالعه نماید.
  6. هـر گونـه مشـکل یـا مسـئله اى کـه منجـر بـه بـروز اختـلال در امـر آمـوزش در کلاس مـى شـود را فـورا با دبیر و یا معاون آموزشى دبستان در میان بگذارد.
  7. در صـورت صـلاح دیـد مسـئولین آموزشـى دبسـتان مبنـى بـر شـرکت دانـش آمـوز در کلاس هـاى مـورد نیاز و عمومى،به طور منظم در این کلاس ها شرکت نماید.
  8. تذکـر : نحـوه ثبـت نـام و شـرکت دانـش آمـوزان در ایـن کلاس هـا در زمـان مقـرر بـه اطـلاع دانـش آمـوز و اولیاء وى رسانده مى شود.
  9. در کلیه امتحانات برنامه ریزى شده توسط دبیر و مسئولین دبستان با آمادگى کامل شرکت نماید.
  10. تبصــره : امتحاناتــى کــه در برنامــه آموزشــى مدرســه در نظــر گرفتــه شــده در کارنامــه ماهیانــه دانــش آمــوز ثبـت شـده و در وب سـایت مدرسـه بـه رویـت اولیـا مـى رسـد.نمرات ایـن امتحانـات تاثیـر مسـتقیم بـر نمـره مسـتمر اول و دوم دانـش آمـوز خواهـد داشـت لـذا میبایسـت از ابتـداى سـال تحصیلـى توجـه و اهتمـام ویـژه به آن داشته باشید.