✅درنا (۲)یکشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۴

2023-05-14T11:32:05+00:00

کلاس سوم درنا دو نام دبیر امانی ① گزارش کلاسی روز....یک شنبه................تاریخ.........۲۴/۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ روانخوانی فارسی ومرور ضرب و املا ② تکالیف روز مطالعه کتاب فارسی و نگارش        

✅درنا(۱)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵

2023-05-15T11:23:55+00:00

کلاس :درنا ۱ نام دبیر :خانم یوسفی ① گزارش کلاسی روز.. دوشنبه.................تاریخ۲۵/۲/۱۴۰۲ ارزشیابی هدیه کامل انجام شد روانخوانی پرسش شد. تکالیف روز ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم    

دیدگاه‌ها برای ✅درنا(۱)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۲۵ بسته هستند