✅ آراسته(۲)دوشنبه ۱۴۰۲/۲/۱۸

2023-05-08T12:27:26+00:00

کلاس اراسته ۲: نام دبیر  صبا دین محمدی: ①  گزارش کلاسی روزدوشنبه..................تاریخ...۱۸ /۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ا پرسش و پاسخ گروهی تکرار و تمرین هم معنی و مخالف فارسی   ② تکالیف روز: از درس۷ تا درس ۱۳ ده هم معنی  وده مخالف در دفتر بنویسید دو درس از فارسی انتخاب کرده واملا ۱ صفحه بنویسید     ③ توضیحات [...]

✅ آراسته (۱دوشنبه  ۱۴۰۲/۲/۲۵

2023-05-15T11:22:33+00:00

کلاس : نام دبیر : ① گزارش کلاسی روز.....۲ شنبه...........تاریخ....۲۵/۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ بررسی ارزشیابی فارسی کتاب خوانی ② تکالیف روز: مرور ریاضی و روانخوانی   ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم لطفا اهنگ استان ها مربوط به جشن پایان سال تمرین شود  

دیدگاه‌ها برای ✅ آراسته (۱دوشنبه  ۱۴۰۲/۲/۲۵ بسته هستند