کلاس کوشا (۱)

نام دبیر رحیم زاده

① گزارش کلاسی روز….دوشنبه …………تاریخ……۲۵/۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

مرور ریاضی

مرور و تمرین املا

 

② تکالیف روز

هدیه از درس ۸ تا ۱۹ خوانده شود .

③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم