🌈پیش دبستانی دوشنبه ۲۵\۰۲\۱۴۰۲

2023-05-15T11:19:44+00:00

کلاس: پیش دبستان نام دبیر:خمسه ① گزارش کلاسی روز.........دو شنبه...........تاریخ............۲۵/۰۲/۱۴۰۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫ انجام فعالیت صبحگاهی زنگ بازی و نشاط انجام  کار کاردستی(کار ازاد. تشکیل کلاس زبان توسط  معلم مربوطه   ② تکالیف روز:   ③ توضیحات تکمیلی در صورت لزوم